×
اطلاعات شما


اطلاعات سوژه / افراد

×

×

تاریخ انتشار: ۰۴ بهمن ۱۳۹۴

برگزاری جلسه ی 25 مصاحبه با محمدعلی همایونی

انحلال جهاد سازندگی

جلسه ی 25 مصاحبه ی تاریخ شفاهی با محمدعلی همایونی به مدت 4 ساعت برگزار شد.

جلسه ی 25 مصاحبه ی تاریخ شفاهی با محمدعلی همایونی به مدت 4 ساعت برگزار شد.

در این جلسه ایشان درباره ی موضوعاتی از قبیل مسئولیت خویش در جهاد تهران، انحلال جهاد سازندگی و ادغام شدنش با وزارت کشاورزی پرداختند.

005

نظرات

معرفی سوژه
همکاری با ما
ثبت نام در دوره