×
اطلاعات شما


اطلاعات سوژه / افراد

×

×

تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۳۹۴

برگزاری بیست و هفتمین جلسه مصاحبه تاریخ شفاهی محمد علی همایونی

بیست و هفتمین جلسه مصاحبه تاریخ شفاهی محمد علی همایونی در 3 ساعت برگزار شد.

بیست و هفتمین جلسه مصاحبه تاریخ شفاهی محمد علی همایونی در 3 ساعت برگزار شد.

در این جلسه ایشان درباره ی ماموریت های خارج از کشور صحبت کردند.

نظرات

معرفی سوژه
همکاری با ما
ثبت نام در دوره