×
اطلاعات شما


اطلاعات سوژه / افراد

×

×

تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۳۹۳

خاطرات آموزشیاران نهضت سواد آموزی خراسان رضوی

روایت قلم

روایت قلم خاطرات آموزشیاران نهضت سواد آموزی خراسان رضوی است که توسط نهضت سوادآموزی خراسان رضوی جمع آوری گردیده است.

 

“در این مجموعه، خاطرات حكایاتی از قول دانش آموزان و معلمان بازگو شده كه عناوین برخی از آنها بدین قرار است” : معلم كلاس اول”، “هدیه روز معلم”، “تنبیه و سرنوشت”، “حسادت”، “قدردانی از معلم”، “بازنشستگی”، “بهترین قاضی دنیا”، “اعجاز تشویق “و “تربیت معلم .””

نظرات

معرفی سوژه
همکاری با ما
ثبت نام در دوره