×
اطلاعات شما


اطلاعات سوژه / افراد

×

×

تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۳۹۴

به بهانه ی دیدار با اهل هنر حوزه علمیه

هنر از دیدگاه امام خامنه ای

رهبر انقلاب: اسلام نه تنها هنر را قبول دارد بلکه به آن تشویق نیز می‌کند
شک نباید کرد که انقلاب به هنر نیازمند است وهنر انقلاب از آنجا که باید حامل مفاهیمی نو وقهراً نا آشنا باشد ، واز آنجا که باید با همه معارضه ها وخصومتها یی که هیچ انقلابی از آن مصون نیست ، در گیر شود و ازآنجا که باید معارف نوین را در ذهن ها راسخ وماندگار سازد ، ناگزیر باید هنری ممتاز وفاخر وپیشرو باشد .

شک نباید کرد که انقلاب به هنر نیازمند است وهنر انقلاب از آنجا که باید حامل مفاهیمی نو وقهراً  نا آشنا باشد ، واز آنجا  که باید با همه معارضه ها وخصومتها یی که هیچ انقلابی  از آن مصون  نیست  ، در گیر شود و ازآنجا که باید معارف نوین را در ذهن ها راسخ وماندگار سازد ، ناگزیر باید هنری ممتاز وفاخر وپیشرو باشد .

*  *   *

ابزارهای هنری بی شک ، رساترین ، بلیغ ترین وکاری ترین ابزار ابلاغ  وتبلیغ پیام است .

*  *   *

هنر یک شیوه بیان است ، یک شیوه ادا کردن است  . منتها این شیوه ی بیان از هر تبیین دیگر رساتر ، دقیق تر ، نافذتر وماندگارتر است .دقت در هریک ازاین چند تعبیری که عرض کردم :رساتر بودن ، دقیق تر بودن ، نافذ تر و ماندگارتر بودن ، در فهم معنای هنر کمک می کند . ای بسا که یک گزارش غیر هنری ، گرچه علمی وتحقیقی ودقیق ، خاصیت ارائه ی هنری را نداشته باشد . بارها گفته ام  که هر پیامی ، هر دعوتی ، هر انقلابی ، هر تمدنی وهر فرهنگی تا در قالب هنر ریخته نشود ، شانس نفوذ وگسترش ندارد وماندگار خواهد بود وفرقی هم بین پیام های حق وباطل نیست .

*  *   *

کارهنر با محتوی پایان نمی یابد ، قالب نیز ارزش بسیار دارد  .ظرف نازیبا ، مظروف زیبا را زشت جلوه می دهد وبرای ساختن ظرف زیبا در عرصه ی هنر تنها استعداد کافی نیست ، آموزش هم ضرورت دارد . هنرمندانی که قدرت آموزش اصول هنری را در خود می بینند ، باید به یاری جوانان بشتابند .

*  *   *

شعر وهنر ، زیباترین قالب برای همه ی پیام های نوین  ومایه گسترش  ونفوذ این پیام ها تا همه جای خطه ی وسیع دلها وجان های  انسانی ست وشاعران وسخن سرایان آگاه همیشه توانسته اند والاترین  معارف انسانی را در کتیبه ی روزگار با نقشی جاودانه ، به نسل های بعد از خود بنمایانند .

*  *   *

هنر دقیق ترین ورساترین وسیله ی انعکاس اندیشه ها وآرمان های شریف می باشد.

*  *   *

هنری که در خدمت حق ، انسانیت وراستی ودرستی قرار داشته باشد ، ارزشمند محسوب می شود .

*  *   *

اگر در جامعه درخشش هنر وجود داشته باشد، فضای جامعه درخشان می شود .

*  *   *

هنر در جمهوری اسلامی یک وسیله وابزار واز شمار بهترین هاست . اگر جمهوری اسلامی حرفی برای گفتن ویا ایده ای برای عرضه کردن دارد ، این عرضه باید با بهترین شیوه ها که همان هنراست انجام گیرد .

*  *   *

هنرامروز ایران ، هنر مقاومت است ، نه هنر تسلیم وسازش . این گونه  هنر ، شرط اصلی آگاهی و زمان شناسی ونیز شجاعت وگستاخی در برابر تهاجم وحشیانه ای است که در آن از همه ابزارها برای سرکوبی وبه ذلت کشانیدن ملت ما استفاده می شود.

*  *   *

بنده از ته دل واز بن دندان ، ایمان راسخ وقطعی دارم که هنر آیندهی این کشور ، هنری جوشنده وهنری برتر خواهد بود . همان طور که در میدان های دیگر مشاهده کردیم .

*  *   *

آرمان اصلی ملت ایران رسیدن به جامعه ای رشید ، موحد ، پرنشاط ، پرامید ، عدالت طلب ، دارای اعتماد  به نفس ، پرکار ، پیشرو ، پیشرفته ، دارای توکل وبرخوردار از روح ایثار  وگذشت است وفرهنگ مهم ترین عامل دست یابی به این  هدف والاست .

*  *   *

باید ضمن پرهیز از بحث های صرفاً نظری وذهنی ، به تطبیق وضع فرهنگی موجود با وضع مطلوب وآرمانی پرداخت وبا مشخص کردن عیب ها ومشکلات وبررسی علل وعوامل آنها ، به برنامه ریزی زمانبندی شده  برای رفع مشکلات  ودست یابی به اهداف وآرمان ها ، همت گماشت .

*  *   *

زبانی که می تواند پیام انقلاب را به اعماق جامعه رسوخ دهد ، زبان شعر وادبیات است ، زبان هر است ….. شعر انقلاب باید بتواند لب لباب  انقلاب ومضمون حقیقی انقلاب را در بهترین  قالب ها منعکس کند … شعر امروز آئینه ی آینده است ، انسانهای قرن های بعد چطور بفهمند در جامعه امروز ما چه می گذشته است …. واقعاً  پنجاه سال دیگر خیلی مشکل است به آیندگان این جامعه وفرزندان ما که این روزگار را ندیدهاند فهماند که در روزگار انقلاب ، در روزگار جنگ تحمیلی … هنگام پیروزی انقلاب ، هنگام ورود امام ، در این سالهای عجیبی که هر لحظه اش یک حادثه است در این مملکت ودر این جامعه چه گذشته است … تنها چیزی که می تواند این پیام را به نسل های بعد منتقل کند همین شهر وهنر وادبیات است.

*  *   *

پیام انقلاب باید به زبان شعر وهنر که اصیل ترین وخا لص ترین  وگیراترین زبان هاست ؛ منتقل شود .انقلاب در قالب هنر وادبیات آسانتر وصادقانه تر از هر قالب دیگری  قابل صدور است.

*  *   *

باید هنر به عنوان رساترین زبان برای انتقال ایده های شریف مورد توجه باشد  و تشویق هنرمندان  متعهد جامعه ونیز پرورش هنرمند یک اقدام اساسی تلقی گردد

*  *   *

عزیزان  ، توجه داشته باشید هنری که امروز به نام هنر اسلامی وهنر انقلابی ارائه می شود ، آبروی جمهوری اسلامی وانقلاب اسلامی ست ، لذا باید هم از لحاظ تکنیک هم از لحاظ محتوی، همواره در منتهای قوت باشد …. ما امیدوار هستیم  که آن اوج وجهش را بعد از چند سال بدست آوریم … باسد محتوای هنر وقالب هر هر دو با هم  وبه موازات  هم ترقی وپیشرفت داشته باشد

*  *   *

انقلاب اسلامی ماندگار است  چرا که هدایت الهی وحمایت مردمی پشتوانه ی آن است . هنر شما باید در راه تعمیق ارزش های آن بکار رود . شما باید از ابزار هنر خود شمشیری بسازید تا نا پاکی ها  وناخالصی ها را بزداید ، تاراه  رشد و پاکی وخلوص و تقوی در جامعه باز وهموار شود

*  *   *

هر ذهن آفریننده می تواند : در شرف وشجاعت این مردم ، در مبارزه به خاطر زندگی شایسته با گرگان درنده ی استکبار ، در شکستن بت های زر  و   زور وتزویر ، در صفای دل جوانان ، در استحکام ومقاومت  مادران …. در افراشتن پرچم حمایت از مستضعفین ودر صدها جلوه ی انقلاب اسلامی ، مسحور کننده ترین زیبایی ها را ببیند و با سرانگشت ذهن خلاق خود رابرای دیگران ترسیم کند . این طبیعی ترین توقعی ست که انقلاب از شاعر وهنرمند امروز دارد ، انقلاب بی شک چشم به راه آنها که می گفتند ” بر طاغوت اند ”   اما در عمل     ” با طاغوت ”  رفتند  ، نخواهد ماند .بیشترین تکیه ی انقلاب بر نیروهای زاییده از انقلاب وپرورش یافته در مهد آن است

*  *   *

ماباید قرص ومحکم مواضع خودمان را بگوییم که ای نویسنده ! فیلمساز ! نمایشنامه نویس ! تو اگر واقعاً می خواهی برای این انقلاب وبا مردم باشی ، ایدئولوژی این مردم را بفهم وبا این ایدئولوژی حرکت کن وشاعر مردمی وهنرمند مردمی باش . اما اینکه تو بخواهی در برج عاج خودت بنشینی وهمان ذهنیات قدیمی را مطرح کنی ، از مردم جدا می مانی ومنزوی می شوی ، و چون این حکومت ، حکومتی مردمی ست وقتی از مردم  جدا شدی از همه جا منزوی وبیگانه خواهی شد

*  *   *

هنر را با معیار های اسلامی یاد بگیرید و یاد بدهید و آن را به کار ببرید ،تا بتوانیم  مفاهیم و ارزش های الهی و اسلامی را به مردم نشان دهید .

نظرات

معرفی سوژه
همکاری با ما
ثبت نام در دوره