×
اطلاعات شما


اطلاعات سوژه / افراد

×

×

مصاحبه/عباس علی شاهی
جنگ ما هم عاشورایی بود
اشاره: سرتیب دوم پاسدارعباس علی شاهی ازاعضاءسپاه پاسداران انقلاب اسلامی میباشد که به تازگی بازنشسته شده است.ایشان ازسال 1364 دبیرستادپشتیبانی جنگ بوده وارتباط تنگاتنگی باایستگاه صلواتی داشته است. چه شد که واردستاد پشتیبانی جنگ شدید؟ بعدازسال 63 حملات عراق ودشمنان قسم خورده نظام ...
معرفی سوژه
همکاری با ما
ثبت نام در دوره