×
اطلاعات شما


اطلاعات سوژه / افراد

×

×

تاریخ شما
بخشی از خاطرات عزیز خدایی، مربی پرورشی دهه‌ی شصت
 اشاره: در سال‌های 57 و 58 در ستاد تبلیغات شهید قاضی طباطبایی (سازمان تبلیغات اسلامی فعلی) فعالیت می‌کردم. آموزش و پرورش که اولین ورودی‌های خود را جذب می‌کرد، من هم به توصیه‌ی دوستان، جذب آموزش و ‌پرورش شدم و اولین ...
معرفی سوژه
همکاری با ما
ثبت نام در دوره