×
اطلاعات شما


اطلاعات سوژه / افراد

×

×

محمدصادق شهبازی
احساس مسئولیت، مشارکت و تربیت‌محوری
اهمیت کار فرهنگی در مدارس پیش از انقلاب و دهه‌ی آغازین انقلاب وقتی به مطالعه‌ی کنش‌گران انقلابی و پساانقلابی می‌پردازیم، مدارس یکی از مهم‌ترین کانون‌های انقلابی پیش و پس از «انقلاب کبیر اسلامی»  بوده است، که هم در فرآیند تبلیغ و نیروگیری ...
معرفی سوژه
همکاری با ما
ثبت نام در دوره